artykuł nr 1

Uchwała nr 3.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014

 

Uchwała Nr 3.II.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 8.12. 2014 r.
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn. zm.) oraz § 63 ust.2 Statutu Gminy Kłomnice – uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 17/IV/2011 z dnia 7.02.2011r (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011r Nr 71, poz.1276)
 
 Rada Gminy Kłomnice stwierdza:
 
§ 1. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany:
 
 P. Jurczyk Sławomir
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.