artykuł nr 1

Uchwała nr 308/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

UCHWAŁA Nr 308/XXXVIII/2014
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 14.10.2014r
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 1736)
 
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2014–2027 oraz Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2027 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr236/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 roku otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 236/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 roku Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.