artykuł nr 1

Uchwała nr 307/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

 Uchwała 307/XXXVIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 14.10.2014r

 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
W związku z:
1) pismem Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany terminu realizacji projektu Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na rok 2015,
2) realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Witkowicach,
3) zamiarem wykonania zadania pn. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lisiej w msc. Garnek
4) bieżącą realizacją budżetu Gminy,
dokonuje się zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
 
§ 2
 
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów  165 100,00 zł
- zmniejszenie wydatków      1 165 100,00 zł
- zmniejszenie przychodów  1 544 539,00 zł
- zmniejszenie  rozchodów    544 539,00 zł
 
§ 3
 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
W uchwale Nr 235/XXIX/2013:
1) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3.Ustala się deficyt w wysokości 7 137 964,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych   5 900 000,00 zł
b) pożyczek   102 500,00 zł
c) kredytów   1 000 000,00 zł
d) wolnych środków 135 464,00zł
 
2) załącznik  nr 5 do uchwały  otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1157 KB