artykuł nr 1

Uchwała nr 306/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

 

Uchwała Nr 306/XXXVIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 14.10.2014r
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.,poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Kłomnice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 
§ 2.
Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 167/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

Załączniki:
Załącznik63 KB