artykuł nr 1

Uchwała nr 305/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014

Uchwała Nr 305/XXXVIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 14.10.2014r
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013., poz. 1399 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 i § 3.
 
§ 2.
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 10 zł (słownie: dziesięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
2) 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
3) 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
4) 37 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.
 
§ 3.
 W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
2) 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
3) 54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
4) 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr 166/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.