artykuł nr 1

Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

 

Uchwała Nr 303/XXXVII/2014
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18.09.2014r
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
  § 1
W związku z:
1) otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.264.6.2014 w sprawie otrzymania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
2) podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Śląskim na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne” zmniejszającego kwotę dotacji,
3) zamiarem udzielenia dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Mykanów – Borowno – Witkowice - DK 91 – Rzerzęczyce - Skrzydlów – Krasice – Mokrzesz - DW 786 wraz z przebudową mostu w m. Skrzydlów, długość 20,72 km”,
4) zamiarem udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań  w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
5) bieżącą realizacją budżetu Gminy,
dokonuje się zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
 
§ 2
 
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 517 339,12 zł
- zmniejszenie wydatków      390 600,14 zł
- zmniejszenie  rozchodów    126 738,98 zł
 
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 4
W uchwale Nr 235/XXIX/2013:
1/ dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3.Ustala się deficyt w wysokości 8 137 964,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych         5 900 000,00 zł
b) pożyczek     1 102 500,00 zł
c) kredytów   1 000 000,00 zł
d) wolnych środków     135 464,00zł
 
2/ załącznik  nr 5 do uchwały  otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1143 KB