artykuł nr 1

Uchwała nr 302/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

 

 Uchwała Nr 302/XXXVII/2014
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 18.09.2014 r
 
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 i 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić w 2014 roku pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Mykanów – Borowno – Witkowice - DK 91 – Rzerzęczyce - Skrzydlów – Krasice – Mokrzesz - DW 786 wraz z przebudową mostu w m. Skrzydlów, długość 20,72 km” w wysokości 79 802,00 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.