artykuł nr 1

Uchwała nr 299/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

 

Uchwała NR 299/XXXVII /2014
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 18.09.2014r
 
w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
§1. W uchwale 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się zmianę polegającą, na tym że: § 1 pkt. 20 otrzymuje brzmienie:
„w sołectwie Witkowice- sołtys wsi P. Nalewajka Małgorzata”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.