artykuł nr 1

Uchwała nr 297/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

Uchwała Nr 297/XXXVII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 18.09.2014r
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłomnice i zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w pojemniki, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier,
3) metal,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) odpady ulegające biodegradacji,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) popiół
2. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
5) zużyte opony,
6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w terminach określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.
§ 3.
Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
§ 4.
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na miesiąc.
2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości raz na miesiąc.
3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło odbierane są z nieruchomości raz na dwa miesiące.
4. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września. W okresie od miesiąca października do miesiąca marca raz na miesiąc.
5. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
a)   I kwartał roku: styczeń, luty, marzec – raz na miesiąc,
b)   II kwartał roku: kwiecień, maj, czerwiec – raz na kwartał w miesiącu czerwcu,
c)   III kwartał roku: lipiec, sierpień, wrzesień – raz na kwartał w miesiącu wrześniu,
d) IV kwartał roku: październik, listopad, grudzień – raz na miesiąc.
6. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-5, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.
7. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości 2 razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.
§ 5.
1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe i popiół, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr 165/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała zmieniającą powyższą uchwałę tj. Uchwała Nr 192/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013r.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.