artykuł nr 1

Uchwała nr 296/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014

 

Uchwała Nr 296/XXXVII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 18.09.2014r
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice
 
 
Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :
 
§ 1.
 
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.
 
Traci moc Uchwała nr 164/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice oraz uchwały zmieniające powyższy Regulamin tj. Uchwała Nr 191/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013r. oraz Uchwała Nr 255/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17 marca 2014r.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1108 KB