artykuł nr 1

Uchwała nr 295/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

Uchwała Nr 295 /XXXVI/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.07.2014r
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.
 
Na podstawie art.229 pkt 3 z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r, poz.267) oraz ar.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r poz. 594 z późn.zm. )
 
Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznać skargę na Wójta Gminy Kłomnice wniesioną przez P. L. Matusiak zam. Garnek za nieuzasadnioną.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.