artykuł nr 1

Uchwała nr 291/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

 

 Uchwała Nr 291/XXXVI/2014
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 30.07.2014r
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 i 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Udzielić w 2014 roku pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1070S Kruszyna - Zdrowa – Kłomnice – DK 91” w wysokości 35 097,00 zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.