artykuł nr 1

Uchwała nr 290/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

Uchwała Nr 290/XXXVI/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.07.2014r
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę w kwocie 102 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Kłomnice”.
 
§ 2
 
Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Kłomnice z deklaracją wekslową.
§ 3
 
Spłata nastąpi w latach 2015 – 2024 z dochodów własnych Gminy.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.