artykuł nr 1

Uchwała nr 289/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

Uchwała NR 289/XXXVI/2014
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 30 lipca 2014r.
 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 
Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.16, ust.2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.,Nr 21, poz.113, z późn.zm.), art. 190, ust.1 pkt.5, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010 r.,Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Kłomnice Pana Andrzeja Nalewajki wybranego w okręgu wyborczym nr 3, z listy nr 28 KWW Adama Zająca „Kontynuacja”, z powodu jego śmierci w dniu 25 lipca 2014r.
§ 2
Uchwałę o wygaśnięciu mandatu przesyła się Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.