artykuł nr 1

Uchwała nr 287/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

Uchwała Nr 287/XXXV/2014
Rady Gminy Kłomnice
Z dnia 13 czerwca 2014 roku
 
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 218/XXIV/2013
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargę Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2014 roku na uchwałę Nr 218/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08 października 2013 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników z wnioskiem o jej oddalenie.
 
§ 2.
Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do złożenia odpowiedzi na skargę i przekazania akt wraz z niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.