artykuł nr 1

Uchwała nr 285/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.06.2014

Uchwała Nr 285/XXXV/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 13.06.2014r 
  
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn : „Przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej w miejscowości Rzerzęczyce” 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 i art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) w związku z art.216 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm. )
 
Rada Gminy  Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.   Przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej w miejscowości Rzerzęczyce”.
2.   Zakres rzeczowy oraz wysokość dotacji na realizację powyższego zadania określone zostaną w zawartym porozumieniu.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.