artykuł nr 1

Uchwała nr 273/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

 Uchwała Nr 273/XXXIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.04.2014r

 
w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz.594 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę terenowi w miejscowości Rzerzęczyce oznaczonemu jako działka nr 9708 „Dolina Dwóch Stawów”.
§ 2. Mapa terenu w skali 1:2000 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1334 KB