artykuł nr 1

Uchwała nr 272/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

Uchwała Nr 272 /XXXIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.04.2014r
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17 marca 2014r w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchylić w całości Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 257/XXXI/2014 z dnia 17 marca 2014r w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.