artykuł nr 1

Uchwała nr 271/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

 

Uchwała Nr 271/XXXIII / 2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 kwietnia
2014 roku

w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników
 
Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Gminy Kłomnice stanowiącego załącznik do uchwały Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłomnice (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r, poz.1276)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala:
 
§ 1.
Rada Gminy Kłomnice przyjmuje stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników stanowiące załącznik do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

 

Załączniki:
Załącznik nr 168 KB