artykuł nr 1

Uchwała nr 264/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2014

 

UCHWAŁA Nr 264/XXXII/2014
Rady Gminy Kłomnice 
z dnia 31 marca 2014 r
 
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r poz.301)
 
Rada Gminy Kłomnice
 uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłomnice środków na fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 262/XXXI/2014 z dnia 17 marca 2014roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku .
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .