artykuł nr 1

Uchwała nr 263/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

UCHWAŁA Nr 263/XXXI/2014
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 17.03.2014r
 
w spawie zwrócenia się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie uruchomienia działalności Szpitala w Blachowni
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz 594 z późn. zm.) oraz §11 pkt 1 Statutu Gminy Kłomnice
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Rada Gminy Kłomnice zwraca się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Powiatu Częstochowskiego o jak najszybsze uruchomienie działalności Szpitala w Blachowni, z uwagi na utrudnienia związane z procesem leczenia mieszkańców.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3.
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.