artykuł nr 1

Uchwała nr 262/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

Uchwała Nr 262/XXXI/2014
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 17 .03.2014r
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 17 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r , poz.594 z późn. zm./oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2009r Nr 52, poz.420 z późn. zm./
 
uchwala się, co następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2015 rok.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.