artykuł nr 1

Uchwała nr 292/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2014

Uchwała Nr 292/XXXVI/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.07.2014r

 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
  § 1
 
W związku z zamiarem:
1) realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice” i ubieganiem się o otrzymanie na ten cel dotacji w kwocie 102 500,00 zł oraz pożyczki w kwocie 102 500,00 zł,
2) przekazania dotacji w kwocie 35 097,00 zł dla Powiatu Częstochowskiego  na sporządzenia dokumentacji na zadania pn. „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1070S Kruszyna- Zdrowa – Kłomnice - DK 91”,
3) modernizacji budynku urzędu gminy kwota 29 005,00 zł,
4) zwiększenia dotacji na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach o 50 000,00 zł,
5) przystosowaniem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kłomnicach na strzelnicę kwota 60 000,00 zł,
6) realizacji zadania pn. Realizacja dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szybie obudowanym w budynku Zespołu Szkół w Kłomnicach kwota 100 000,00 zł
7) udzielenia dotacji dla OSP Kłomnice na dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy kwota 25 000,00 zł,
8) udzielenia dotacji dla OSP Zdrowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 18 000,00 zł
9) udzielenia pożyczek dla stowarzyszeń na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zwiększenie planu o 20 000,00zł
10) bieżącą realizacją budżetu Gminy,
dokonuje się zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
 
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 454 736,00 zł
- zmniejszenie wydatków     352 236,00 zł
- zwiększenie przychodów     122 500,00 zł
- zwiększenie rozchodów    20 000,00 zł
 
 
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
W uchwale Nr 235/XXIX/2013:
1/ dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3.Ustala się deficyt w wysokości 8 011 225,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 
a) emisji papierów wartościowych   5 900 000,00 zł
 
b) pożyczek   1 102 500,00 zł
 
c) kredytów   1 000 000,00 zł
 
d) wolnych środków         8 725,02 zł
 
 
2/ dotychczasowy § 7 pkt. d) otrzymuje brzmienie:
„§ 7 d) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 002 500,00 zł.”
 
3/ dotychczasowy § 11pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 7. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 8 002 500,00 zł.
 
4/ załącznik  nr 5 do uchwały  otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 § 6
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1143 KB