artykuł nr 1

Uchwała nr 276/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2014

 

Uchwała Nr 276/XXXIV/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 21.05.2014r
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź.zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
W związku z:
1) przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Księżej oraz przebudowa ul. Gwiezdnej w msc. Kłomnice,
2) zamiarem realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Witkowicach
3)  przeznaczeniem z Funduszu sołeckiego środków finansowych dla G. L.K.S.
4) bieżącą realizacją budżetu,
należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
 
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie wydatków     1 000 000,00 zł
- zwiększenie przychodów     1 000 000,00 zł
 
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
W uchwale Nr 235/XXIX/2013:
1/ dotychczasowy  § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3.Ustala się deficyt w wysokości 7 908 725,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)   emisji papierów wartościowych  5 900 000,00 zł
b) pożyczek    1 000 000,00 zł
c)   kredytów   1 000 000,00 zł
d) wolnych środków   8 725,02 zł
 
 
2/ dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  
  Unii Europejskiej  w kwocie 5 000 000,00 zł,
b)  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  kwota 1 000 000,00 zł,
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.
d) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 900 000,00 zł.
 
3/ dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia
  ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  UE do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Spłaty zobowiązań gminy.
4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł
7. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 7 900 0000,00 zł.
8. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
10. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
11. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.”
4/ załącznik  nr 5 do uchwały  otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1143 KB