artykuł nr 1

Uchwała nr 268/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

Uchwała Nr 268/XXXIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.04.2014r
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania  pn. „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne”
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
Zaciągnąć kredyt w 2014 roku w kwocie 2 199 440,00 zł  na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne”
§ 2
Kredyt  wymieniony w § 1 będzie  spłacony  z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2015.
§ 3
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu  będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Kłomnice wraz z deklaracją wekslową.
§ 4
Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia umowy kredytu o której  mowa w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.