artykuł nr 1

Uchwała nr 259/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.03.2014

 Uchwała Nr 259/XXXI/2014
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17.03.2014r

 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź.zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 235/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
W związku z:
1) pismem nr ST3/4820/2/2014 Ministerstwa Finansów zmniejszającym subwencję – część oświatową o kwotę 174 757,00 zł,
2) zamiarem ubiegania się o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w msc. Rzerzęczyce,
3) rozpoczęciem procedur związanych z rozbudową Przedszkola w Kłomnicach,
4) bieżącą realizacją budżetu,
należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów  26 942,02 zł
- zwiększenie wydatków 43 000,00 zł
- zwiększenie przychodów 70 300,00 zł
- zwiększenie rozchodów 357,98 zł
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
 „ Par.3 uchwały Nr 235/XXI/2013 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt w wysokości 3 196 487,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisja papierów wartościowych 2 480 830,02 zł
b) zaciągniętych pożyczek  715 657,00 zł.”
 
§ 5
Zał. nr 5 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr  235/XXI/2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1141 KB