artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke"

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO P.N. „Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke”
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I.  Rodzaj zadania:
-  Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke. Koncert zostanie przeprowadzony na terenie gminy Kłomnice.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 13.000 zł.
III.  Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U.z 2010r Nr 234, poz. 1536),
po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.   Podmioty, które otrzymają dotację zobowiązane są do realizacji zadania w terminie
od dnia podpisania umowy do 15.06.2013 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien wykazać sie, co najmniej 5% wkładem własnym. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu,
na który umowa została zawarta.
2.   Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu;
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
V.  Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice,
pok. 103 w terminie do 30.04.2013r włącznie, do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „ Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke ”.
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS/ innego rejestru lub ewidencji;
- Statut
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r, Nr 6 , poz. 25). Oferta winna zostać złożona w formie papierowej, pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 07.05.2013r przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a)  w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;
b)  następnie pod względem merytorycznym:
- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta;
- oceni przedstawioną kalkulacje kosztów zadania.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
VII.  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi , pok. 209 Urzędu Gminy
w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.
VIII. Formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 209 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.klomnice.pl.