artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( dz. U.z 2010r Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2013
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I.  RODZAJE ZADAŃ:
- działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież;
- rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych , zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez profilaktycznych,
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień,
- wspomaganie organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia i abstynencję,
- prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w świetlicach, klubach,
- zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań
i talentów , poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych.
 
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  95.000 zł.
 
III.  Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 
IV.  Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2013 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego
w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
3. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
 
V.  Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103
w terminie do 21.03.2013r włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Konkurs ofert na 2013 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” .
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6 z 2011r, poz. 25).
Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie
z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 27.03.2013r  przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a) w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;
b) następnie pod względem merytorycznym:
- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
 
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2012 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości
86.000 zł
Podział dotacji był następujący:
Lp.
Nazwa organizacji
Kwota przyznanej dotacji
1.
Stowarzyszenie „ GRUSZKA” Rzerzęczyce
2.500
2.
Fundacja „ Otwórzmy Serca dla dzieci” Rzerzęczyce
1.000
3.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej
3.750
4.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
6.000
5.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach
3.000
6.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie.
3.750
7.
Uczniowski Klub Sportowy „ SPARTAKUS” Rzerzęczyce
1.000
8.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach
3.750
9.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach
3.750
10.
Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce
4.000
11.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ OCHRONKA” Garnek
10.000
12.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Nasza Przystań” Witkowice
6.000
13.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzenicach
3.750
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Częstochowa
2.000
15.
Akademia Sportowo- Rekreacyjna „ OKINAWA UECHI- RYU”
1.000
16.
Klub Sportowy „ WARTA” Zawada
6.000
17.
Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek
3.750
18.
Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada
5.500
19.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice
8.000
20.
Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach
3.750
21.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach
3.750
 
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.
 
VIII.  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach,
tel. 34 3281 122, wew. 123.
 
Formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 pok. 209 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.klomnice.pl .

 

Załączniki:
Roztrzygnięcie konkursu88 KB