artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U.z 2010r Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
I PIELĘGNOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I.  RODZAJE ZADAŃ:
- działania mające na celu upowszechnianie kultury;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- krajoznawstwo;
- pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.
 
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 6.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536),
po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 
IV.  Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie
od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2013 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
2. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
 
V. Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 04.03.2013r. włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie ,
z dopiskiem „Konkurs ofert na 2013 rok z zakresu upowszechniania kultury
i pielęgnowania dziedzictwa narodowego” .
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach
i nie uległ zmianie,
- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6
z 2011r, poz. 25).
Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 08.03.2013r. przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a)   w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;
b)   następnie pod względem merytorycznym:
- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
 
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2012 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie Upowszechniania kultury i pielęgnowania tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 6.000 zł.
 
 
Podział dotacji był następujący:
Lp.
Nazwa organizacji
Kwota przyznanej dotacji
1
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach
6.000
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.
 
VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy
w Kłomnicach, tel. 34 3281 122,wew. 123.
IX. Formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 pok. 209 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.klomnice.pl .
 
 
 

 

Załączniki:
Roztrzygnięcie konkursu83 KB
Załącznik31 KB