artykuł nr 1

Protokół Nr XXVIII/2013

Protokół Nr XXVIII/2013
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 4.12.2013r
 
W sesji udział wzięło 14 radnych (1 radny nieobecny).
XXVIII sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący p. Łapeta Jarosław, powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnych powiatowych w osobach p. Burzyńskiej Lidii i p. Miarzyńskiego Jana, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i pozostałych mieszkańców gminy, którzy przybyli na obrady stwierdzając, że sesja jest prawomocna, ponieważ bierze w niej udział 14 radnych (Radny Dumin z przyczyn zdrowotnych usprawiedliwiał swoją nieobecność ).
Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 8/2013 przewodniczący zaproponował porządek obrad, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje.
Wójt zgłosił wniosek o przyjęcie w pkt.12 przyjęcie uchwały w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń zaadoptowanych na strażnicę OSP Konary.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz z poprawką zgłoszoną przez Wójta Gminy:
- za przyjęciem porządku obrad XXVIII sesji głosowali wszyscy radni a przedstawiał się on następująco:
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na Fundusz Wsparcia Policji.
8. Korekta budżetu Gminy na 2013 rok.
9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027.
10.Podjecie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
11.Uchwalenie Statutów Gminy Kłomnice.
12.Podjecie uchwały w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń zaadoptowanych na strażnicę OSP Konary.
13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
14.Komunikaty,wolne wnioski.
15.Zamkniecie obrad sesji.
ad.pkt.4
Przewodniczący przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady i wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Zaproponował, by przyjąć ten protokół bez odczytywania.
- Za takim przyjęciem głosowali wszyscy radni.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Milczarek Wojciech
2)   Nalewajka Andrzej
3)   Politański Sylwester
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że we wsi Zberezka został wybrany nowy sołtys p. Loch Michał, którego wszystkim przedstawił a Wójta Gminy poprosił o wręczenie legitymacji sołtysa gratulując wyboru i życząc mu wiele życzliwości, wytrwałości i dobrej współpracy z władzami gminy.
Obecni na sali przyjęli nowo wybranego sołtysa oklaskami.
ad.pkt.6
Nikt z radnych nie złożył interpelacji, nie było również żadnych zapytań od osób będących na sali.
ad.pkt.7
Nalewajka A.- odczytał projekt uchwały Nr 229/XXVIII/2013 w sprawie udzielenia dotacji na Fundusz Wsparcia Policji (do projektu uchwały uwag nie było)
Przewodniczący poinformował, że uchwała ta była omówiona na komisjach nadmieniając, że wszyscy wiedzą do jakiej tragedii doszło niedawno. Jest to argument, by Komendant wnioskował o zakup nowego samochodu przy wsparciu samorządów.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Milczarek W.- odczytał projekt uchwały Nr 230/XXVIII/2013 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok (do projektu uchwały uwag nie było).
Przewodniczący poinformował, że zmiany w budżecie były omówione na komisjach i zawierają one m.in. dotację dla Policji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9
Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 231/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 (do projektu uchwały uwag nie było).
Przewodniczący dodał, że zmiany w prognozie są konsekwencją zmian w budżecie i poddał pod głosowanie jej przyjęcie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10
Nalewajka A.- odczytał projekt uchwały Nr 232/XXVIII/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (do projektu uchwały uwag nie wniesiono).
Przewodniczący wyjaśnił, że ta uchwała nie wnosi nowych stawek, które były przyjęte na poprzedniej sesji ale musimy wnieść poprawkę, ponieważ przy przygotowywaniu materiałów do publikacji nie została przeniesiona pełna kwota w pkt.5 projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.11
Milczarek W.- odczytał projekt uchwały Nr 233/XXVIII/2013 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice.
Do w/w projektu uchwały zgłoszono wnioski j.n.:
1)radny Matuszczak Stanisław: w §16 pkt.3 Statutu Sołectwa Kłomnice nanieść poprawkę:
zamiast 100 osób zmienić na 50 osób,
2)radny Nalewajka Andrzej zgłosił wniosek o zmianę w Statucie Sołectwa Chorzenice j.n.:
- w § 16 pkt.3 dopisać „ale nie mniej niż 10 osób”,
- w § 24 pkt.2 dopisać „ale nie mniej niż 20 osób”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki:
- za przyjęciem w/w poprawek do Statutów sołectw Kłomnice i Chorzenice głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wójt nadmienił, że każda zmiana w Statucie wymaga całego procesu konsultacyjnego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały wraz z poprawkami:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.12
Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 234/XXVIII/2013 w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń zaadoptowanych na strażnicę OSP Konary (do projektu uchwały uwag nie było).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
W związku z niedawną tragedią jaka się wydarzyła , w wyniku której zginął na służbie młody policjant z Komisariatu Policji w Kłomnicach przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i uczczenia minutą ciszy to zdarzenie, co obecni na sali uczynili.
ad.pkt.13
O działalności międzysesyjnej poinformował Wójt nadmieniając, że był to krótki okres i wypełniony był codziennymi obowiązkami jako Kierownika Urzędu. Trwała dalsza praca nad projektem budżetu gminy, bo 30 grudnia będzie sesja, na której będzie przyjmowany budżet na 2014 rok. Razem z p. Skarbnik w Urzędzie Wojewódzkim były podpisywane różne umowy. Koniec roku jest okresem kończenia niektórych inwestycji a więc odbiorów technicznych. M.in. był odbiór drogi transportu rolnego w Pustkowiu Kłomnickim. Oddany został odcinek oświetlenia ul. Dworcowej w Kłomnicach.
Ponadto Wójt poinformował, że ze względu na zbliżające się różnego rodzaju wybory będzie wydane Zarządzenie mówiące, że wszystkie pisma urzędowe, ogłoszenia w tym sołeckie, które są zamieszczane na tablicach ogłoszeń będą firmowane herbem gminy.
Ponieważ nie było pytań do Wójta Przewodniczący podziękował mu za przedstawioną informację.
ad.pkt.14
Przewodniczący Rady odczytał pismo – odpowiedź na podjęte i przesłane do PKP w Warszawie stanowisko Rady Gminy Kłomnice w sprawie zaniechania przekwalifikowania kategorii przejazdu w Zdrowej (ze strzeżonego na niestrzeżony)- jak w załączeniu.
Po odczytaniu pisma dodał, że członek Zarządu Powiatu p. Miarzyński na poprzedniej sesji wypowiedział się, że tematu nie zna, a z pisma wynika że taka decyzja PKP została zaakceptowana przez przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg. O tych rozmowach nie poinformowano przedstawicieli samorządu a raczej odwrotu od podjętej już decyzji nie będzie.
Obecny na sesji p. Miarzyński odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady ponownie potwierdzając, że nie wiedział o podjętych decyzjach PKP ponieważ nie było to uzgadniane z Powiatem, sprawa przeszła do obwodu drogowego w Rudnikach, gdzie był ten temat omówiony.
Dodał, że PKP realizuje zadania bez uzgodnień choć mieli uzgodnić z Powiatem ale nie zrobili tego. Zainteresowaliśmy się ta sprawą i wystąpiliśmy do Katowic, Warszawy i Częstochowy ze sprzeciwem zmiany przejazdu z kat. A na B.
Następnie p. Miarzyński poinformował, co dzieje się w Starostwie m.in.:
- trwają prace dotyczące scalenia w Witkowicach i Chorzenicach, mieszkańcy zgodzili się z szacunkami gruntów i 9 grudnia ma być spotkanie gdzie będą zgłaszać konkretne wnioski i swoje życzenia,
- kończą się prace przy rowach w Pacierzowie,
- droga na Kuchary, nowy właściciel gruntów posadził przy tej drodze 200 drzew 0,5 m od rowu twierdząc, że posadził je w swoim gruncie. Potrzebna jest regulacja stanu prawnego i ten problem musimy rozwiązać.
- było spotkanie powiatu z gminami w sprawie uzgodnień co do planowanych zadań na lata 2014-2020. Na powiat i nasze gminy jest przewidziane 108 mln. zł w tym dla gminy Kłomnice 9,5 mln. zł, z czego 1 mln. zł na przedszkola a 8,5 mln. zł na kanalizację w Rzerzęczycach.
p. Miarzyński nawiązał do sytuacji szpitala w Blachowni, który był przejęty w 2009r przez p. Skrzypczyńskiego z którym powiat podpisał umowę dzierżawy. Na początku w/w realizował umowę ale od 2010 r przestał inwestować. Po różnych odwołaniach i wyrokach sądowych powiat w listopadzie 2012r wypowiedział p. Skrzypczyńskiemu umowę z 12 miesięcznym wypowiedzeniem i od 1 grudnia tego roku w drodze przetargu przejęła szpital „Polska Grupa Medyczna.” Było przekazanie majątku, zatrudnieni zostali ci pracownicy, którzy byli na umowę o pracę ale na częściowe etaty. Ta „Grupa” ma złożyć gotowość przystąpienia do konkursu i chce otworzyć przychodnie przyszpitalną. NFZ musi ogłosić konkurs na terenie powiatu częstochowskiego. Nie mogą przystąpić od razu do pracy, bo poprzedni właściciel zabrał sprzęt.
Radna powiatu p. Burzyńska dopowiedziała, że przez 3 lata zgodnie z umową p. Skrzypczyński nie powinien nikogo zwolnić zgodnie z umową , niestety z 200 pracowników pozostało tylko 90. Jutro będzie sesja nadzwyczajna w sprawie dalszych losów tego szpitala. Powiat odsprzedał sprzęt medyczny za 1,5 mln. zł teraz ten pan chce 3 mln. zł. Jeśli będzie przychodnia przyszpitalna to na pewno prywatna.
Przewodniczący Rady zamknął dalszą dyskusję na ten temat, podkreślając że dla nas ważna jest informacja, że szpital w Blachowni nie jest szpitalem, czeka na konkurs, jest zakłócony cykl usług medycznych. Są tu aspekty wielowymiarowe i pieniądze są duże.
O głos poprosił p. Wójt, który poinformował że kolejna sesja będzie już po świętach bo 30 grudnia, w związku z czym wszystkim obecnym na sali złożył życzenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodniczący również w imieniu własnym jak i radnych złożył życzenia solenizantom: Barbarom i Andrzejom, zadowolenia z pracy, zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia, jak najwięcej radości, po czym zaprosił wszystkich na następną sesję i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Kłomnice.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
Protokołowała: J.Bieda mgr inż.Jarosław Łapeta