artykuł nr 1

Protokół Nr XXVI/2013

 

Protokół Nr XXVI/2013
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 8.10.2013r
W sesji wzięli udział wszyscy radni – 15 osób.
XXVI sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych, członka Zarządu Starostwa Powiatowego p. Jana Miarzyńskiego, sołtysów i wszystkich przybyłych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, stwierdzając jednocześnie prawomocność sesji, ponieważ wzięli w niej udział wszyscy radni.
Zgodnie z Postanowieniem Nr 6/2013 przewodniczący odczytał porządek sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje.
Ponieważ nikt nie zgłosił innych propozycji, przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie a przedstawiał się on następująco:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Korekta budżetu Gminy na 2013 rok.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach,
b) wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych Ośrodkami Zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 549/8 w Nieznanicach,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz Teresy i Kazimierza małż. Balant zam. Witkowice ul. Ogrodowa 2A.
10. Udzielenie Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – uchwała.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
12. Komunikaty, wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Nastąpiło głosowanie – za przyjęciem w/w porządku obrad głosowali wszyscy radni.
ad. pkt. 4
Przewodniczący Rady nadmienił, że zwyczajem jest że protokół z ostatniej sesji jest przyjmowany bez odczytania, ponieważ jest wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Dlatego zaproponował, żeby protokół ten przyjąć bez odczytywania.
- za takim przyjęciem głosowali wszyscy radni.
ad. pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków (po uprzednim wyrażeniu zgody przez radnych) w składzie:
1) Ciastek Janusz
2) Gala Grzegorz
3) Juszczyk Piotr
ad. pkt.6
Interpelacji na piśmie nikt z radnych nie złożył.
Zapytania do Wójta Gminy zgłosili obecni na sali j.n.:
1) sołtys Śpiewak – chodzi o poczekalnię na dworcu PKP w Rzerzęczycach, która jest obecnie zamknięta. Czy p. Wójt mógłby wystąpić do PKP o otwarcie tej poczekalni na okres jesieni i zimy, by dojeżdżający pociągami mogli się tam schronić przed zimnem?
- mieszkańcy zgłaszają do mnie, by zabezpieczyć studnię której pokrywa jest popękana, by nie doszło do jakiegoś wypadku. Należało by na niej położyć betonowy dekiel. Chodzi o studnię znajdującą się przy wjeździe z ul. Skrzydlowskiej na ul. Mstowską.
- prośba do p. Wójta o zorganizowanie spotkania z osobami zainteresowanymi w sprawie parkingu koło szkoły i remizy.
2) Radny Ligocki – w marcu 2013 Rada podejmowała uchwałę w sprawie Studium, czy coś się dzieje w tym temacie ? Druga sprawa jest październik, a Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy jeszcze nie jest przyjmowany.
- Kto sprawdza i odpowiada za remont dróg metodą natryskową w gminie, chodzi mi o ul. Krótką, bo są żółte prześwity w tej drodze.
3) Radny Wiśniewski – ul. Ogrodowa w Rzerzęczycach też była w tym roku remontowana i zaczynają się dziury i jest już problem. Prośba, by pomyśleć o tej drodze na przyszły rok ale należało by zrobić już nakładkę.
4) Radny Koza – czy wiadomo jest już ilu mieszkańców gminy złożyło deklaracje śmieciowe a ilu nie złożyło ?
ad.pkt.7
Ciastek J.- odczytał projekt uchwały Nr 212/XXVI/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r (do projektu uchwały uwag nie było)
Przewodniczący poinformował, że zmiany w budżecie były szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem:
- za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt.8
Gala G.- odczytał projekt uchwały Nr 213/XXVI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący dodał, że Wieloletnia prognoza jest konsekwencją wcześniej przyjętych zmian w budżecie.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie- jak w załączeniu.
ad.pkt.9a)
Juszczyk P. –odczytał projekt uchwały Nr 214/XXVI/2013 w sprawie użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespół Gminny Nr 2 „ w Kłomnicach ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach – do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Wójt poinformował zabranych, że prowadzi negocjacje w sprawie siedziby Policji, ruszyły już prace przetargowe na projekt nowego budynku przy ul. Częstochowskiej i będą przystępowali do realizacji inwestycji. Nasze pomieszczenia Policja ma użyczone od 1999r, ale umowa kończy się i propozycja jest dalszego użyczenia na 3 kolejne lata.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9b)
Ciastek J.- odczytał projekt uchwały Nr 215/XXVI/2013 w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych Ośrodkami Zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych – do projektu uchwały uwag nie był.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Wójt wyjaśnił, że z dniem 31 grudnia wygasa umowa z dr Nadajem i nie można już tej umowy przedłużyć. Musi być uchwała Rady Gminy i w drodze konkursu można te budynki pod ośrodki zdrowia wydzierżawić, jest propozycja na 10 lat, by mogły się zwrócić koszty poniesione na ewentualne inwestowanie w różnego rodzaju rzeczy, czy sprzęty.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt. 9c)
Gala G.- odczytał projekt uchwały Nr 216/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 549/8 w Nieznanicach – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt.9d)
Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 217/XXVI/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz Teresy i Kazimierza małż. Balant zam. Witkowice ul. Ogrodowa 2A- do projektu uchwały uwag nie wniesiono (projekt uchwały był omówiony na komisjach).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10
Juszczyk P. – odczytał projekt uchwały Nr 218/XXVI/2013 w sprawie udzielenia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – do projektu uchwały uwag nie było (projekt był również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji )
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.11
Wójt odpowiedział na zadane wcześniej pytania j.n.:
ad. sołtys Śpiewak – poczekalnia PKP w Rzerzęczycach, prowadzone są rozmowy, które nie są łatwe, bo likwiduje się budynki przy przystankach. Będzie ta poczekalnia otwarta ale bez ogrzewania, utrzymanie jej spadnie chyba na mieszkańców i sołtysa Rzerzęczyc.
- jeśli chodzi o studnię, to będzie ona zabezpieczona ale jest ona w obrębie drogi powiatowej i gminnej i muszą być uzgodnienia.
- parking w Rzerzęczycach, nie musi być żadnych spotkań bo jest już gotowy projekt, kwestia podpisania umowy. Mowa jest tu o zatoczce postojowej a nie o parkingu. Wszystkie formalności są załatwione oprócz sposobu finansowania, formalności księgowych.
ad. zapytanie radnego Ligockiego- działania nad nowym Studium, Plan zagospodarowania ma braki, bo nie ma tego w Studium. Uchwalenie Studium wiąże się ze zmianami w Planie.
Przy tym muszą być spełnione procedury m.in. konsultacje społeczne.
- Za remonty dróg w tym metodą natryskową odpowiada pracownik Urzędu p. Tittl. Jeśli wchodzą maszyny na drogę, to sołtys też powinien tam być.
Radny Wiśniewski zgłosił wniosek, by ul. Ogrodową w Rzerzęczycach wprowadzić jako hasło do budżetu gminy na 2014r, a obecny jej stan traktować jako podkład pod nakładkę, ponieważ przeprowadzany co roku remont nie daje efektów i cały czas są dziury.
- ad. zapytania radnego Koza - sprawami gospodarki odpadami zajmuje się dział, którego kierownikiem jest p. Sylwia Kuban. Obecnie przeprowadza się weryfikację deklaracji, sprawdzanie zamieszkałych osób i zameldowanych porównując z deklaracją. To jest obecnie prowadzone ale to jest parę tysięcy osób.
Wójt poinformował zebranych o swojej działalności międzysesyjnej m.in.:
- w tym okresie oddany został do użytku nowy budynek OSP w Pacierzowie, w którym znajduje się filia biblioteki publicznej i to co zostało wykonane, będzie długo służyć mieszkańcom tej miejscowości. W tym samym czasie zakończono budowę chodników w Pacierzowie – chodniki i nowa filia biblioteki finansowane ze środków gminnych, a droga przez powiat,
- dokonano remontu ul. Nowej w Chorzenicach i Dworskiej w Kłomnicach, w budowie jest ul. Księża (w części do ul. Poprzecznej).
Zaplanowane są też chodniki i parking ale 100m drogi musi poczekać do budowy ronda w Kłomnicach.
- Realizuje się budowę kanalizacji w Nieznanicach. Firma ma jednak poważne kłopoty, muszą pompować wodę, bo jest kurzawa ale myślę, że sobie poradzą uruchomili dodatkowe siły przy pompowaniu wody.
- Część z Państwa miała okazję zobaczyć pracę naszej koparki. Prośba do wszystkich, by sołectwa poważnie potraktowały oczekiwania jeśli chodzi o rowy. Mamy 800 km rowów melioracyjnych w gminie. Zakupujemy pług, by go zamocować z przodu i używać go do odśnieżania.
Pytań do Wójta nie było, Przewodniczący podziękował Wójtowi za przekazane informacje.
ad.pkt.12
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego powiatowego p. Miarzyńskiego o poparcie, w sprawie sprzeciwu zamiarom PKP likwidacji strzeżonego przejazdu kolejowego w Zdrowej (w tej sprawie wpłynął apel z zebrania wiejskiego w Kłomnicach przed sesją). Stanowisko w imieniu Rady Gminy, mieszkańców Zdrowej i Kłomnic będzie skierowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie jako Zarządcy. Obecnie trwa przebudowa odcinka torów Koluszki - Częstochowa , bo ma być dopuszczone zwiększenie prędkości pociągów. Nasza negatywna opinia dotycząca likwidacji stanowiska dróżnika, który zapewnia bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym jest konieczna, ze względu na duży ruch jaki odbywa się na tej drodze między Kłomnicami-Zdrową, Kruszyną i gminą Mykanów. Pozbawienie niestrzeżonego przejazdu, gdzie ruch jest bardzo duży będzie stwarzało duże niebezpieczeństwo na tym odcinku.
Wójt- ja nie mam tu nic do powiedzenia, podobno była komisja, był protokół ale nikt nas o tym nie powiadomił a ruch na tym odcinku będzie nasilony.
p. Miarzyński J.- problem jest istotny, bo jeśli coś się stanie z tym automatem, to przejazd będzie otwarty i może dojść do nieszczęścia, dlatego ten dróżnik powinien tam być. Remont torów będzie jeszcze przez 2 lata, w tym dworce PKP, mosty, wiadukty. Mieszkańcy Kłomnic przyjęli apel na zebraniu wiejskim i trzeba to złożyć do Warszawy, do centrali. Myślę, że szkoła w Kłomnicach też powinna wystąpić od to, bo dzieci ze Zdrowej dojeżdżają do Kłomnic.
Radny Nalewajka – takie przejazdy samoczynne już są dawno, kolej i tak to zrobi. Problem w tym, że ludzie tracą pracę. Ja jestem za tym, by ten przejazd był strzeżony.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie pozostawienia przejazdu kolejowego strzeżonego:
- za przyjęciem w/w stanowiska głosowali wszyscy radni.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach poinformowała, że szkoła dołączy się do tego, by ten przejazd był strzeżony.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła sołtysów do udziału w drużynowych zawodach strzeleckich, które odbędą się 10 listopada na hali sportowej. Dyrektor zachęcała do udziału młodzież od gimnazjalistów w górę, bo jak co roku te zawody są o puchar Wójta Gminy i jest to jedna z form spędzania wolnego czasu.
Głos zabrał jeszcze radny powiatowy p. Miarzyński, który dodał do swoich wcześniejszych wypowiedzi j.n.:
- w powiecie trwają konsultacje społeczne w prawie nowego programu unijnego ZIT ale trzeba podziału na subregiony przez województwo. Nasz subregion ma przyznane 285 mln. zł (4 powiaty). Próbujemy się podzielić, są organizowane spotkania, bo trzeba się dogadać co do konkretnych zadań. 67 mln. zł wychodzi na nasz powiat.
- Od 1 stycznia wchodzi nr 112 (Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego), nie będzie już nr 999,998, 997.
- Odbywają się konsultacje w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, likwiduje się pewne uprawnienia, ale dla tych nauczycieli którzy będą zaczynać pracę od 1 stycznia 2014r m.in.
 likwidacja dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie , prawa do lokalu mieszkaniowego, działki szkolnej, urlop do wykorzystania w wysokości 47 dni w roku, urlop dla poratowania zdrowia musi być potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.
- Zmarł dr Furmańczyk, była jego żona w Starostwie z prośbą, by do końca roku żadnych zmian nie robić w tym Ośrodku Zdrowia, bo Ona postara się otrzymać kontrakt z NFZ. Problem jest tam lokatora, a trzeba to rozwiązać.
- Jeśli chodzi o studnię w Rzerzęczycach to było spotkanie kierownika z Powiatu z p. Tittlem ale nie wiem, jakie są ustalenia.
Wójt poinformował jeszcze, że w związku z koparką planuje się odtwarzanie rowów ale muszą być zrobione też dodatkowe rowy, by był ich odpływ. Wiąże się to również z robieniem wjazdów na działki i tu właściciele muszą partycypować w kosztach zakupu rur.
Następnie Wójt odczytał Protokół z dnia 7. 10.2014r z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice – jak w załączeniu.
Nikt z obecnych nie wniósł do odczytanego protokołu uwag ani wniosków.
Ponieważ nie było więcej zapytań ani spraw Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI sesji.