artykuł nr 1

Protokół Nr XXVII/2013

Protokół Nr XXVII/2013
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 14.11.2013r
 
W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.
XXVII sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący p. Łapeta Jarosław, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, uczniów Gimnazjum w Kłomnicach oraz wszystkich pozostałych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, stwierdzając prawomocność sesji, ponieważ wzięli w niej udział wszyscy radni.
Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 7/2013 przewodniczący zaproponował porządek obrad XXVII sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje ?
Wójt zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad w pkt. 11b) podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z wnioskiem Wójta.
Za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką zgłoszoną przez Wójta głosowali wszyscy radni a przedstawiał się on następująco:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Korekta budżetu Gminy na 2013 rok.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok:
a)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b)ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r,
c)stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
10. Upoważnienie Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem
 Miasta Częstochowy- uchwała.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a)przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
 b)wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
 niskoemisyjnej.
 12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13.Komunikaty, wolne wnioski.
 14.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na:
 a) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
 b)Wójta Gminy Kłomnice.
 15.Zamknięcie obrad sesji.
 
ad.pkt.4
Przewodniczący poinformował, że zwyczajem jest że protokół z ostatniej sesji jest przyjmowany bez odczytywania, ponieważ jest do wglądu w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto, po przyjęciu go przez Radę jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy, dlatego zaproponował by przyjąć go bez odczytywania.
Za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z ostatniej sesji bez odczytywania jednogłośnie.
ad.pkt.5
Rada powołała jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1) Koza Stanisław
2) Matuszczak Stanisław
3) Ligocki Marek
ad.pkt.6
Przewodniczący przypomniał, że interpelacje mogą zgłaszać tylko radni, przyjęte jest że na piśmie. Zapytania natomiast wszyscy, a odpowiedzi udziela się nie od razu tylko w odpowiednim punkcie porządku obrad.
Nikt z radnych nie złożył interpelacji na piśmie.
Zapytania do Wójta Gminy zgłosił radny Wiśniewski j.n.:
1) zbliża się zima, jak wygląda udostepnienie poczekalni PKP w Rzerzęczycach dla dojeżdżających mieszkańców ?
2) na jakim etapie są rozmowy dotyczące pozyskania tłucznia odzyskanego z remontów torów na wyrównanie dróg poscaleniowych w Rzerzęczycach m.in od cmentarza w kierunku ul. Leśnej i Bugaj?
Więcej pytań nie było.
ad.pkt.7
Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 219/XXVII/2013 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2013r – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący wyjaśnił obecnej na sesji młodzieży, że Rada Gminy ustanawia prawo lokalne i podejmuje m.in. uchwały dotyczące wydatków budżetowych. Uchwały głosuje się jawnie, chyba że dotyczą spraw osobowych, to Rada podejmuje takie uchwały w głosowaniu tajnym. Komisja Uchwał i Wniosków czyta uchwałę, później jest dyskusja i głosowanie.
Przewodniczący w trakcie wprowadzania informacji n.t. głosowania uchwał przeprosił za swoje uchybienie i powitał obecną na posiedzeniu radną powiatową p. Burzyńską Lidię.
Następnie poinformował zebranych, że projekt tej uchwały był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez p. Skarbnik i ponieważ wcześniej nie było uwag poddał ją pod głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 220/XXVII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 – do projektu uchwały uwag nie był.
Przewodniczący dodał, że uchwała ta jest ściśle powiązana z poprzednią uchwałą i dotyczy wieloletnich planów inwestycyjnych w gminie.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowało – 14 radnych,
- 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.
ad.pkt.9a)
Koza S.- odczytał projekt uchwały Nr 221/XXVII/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący – Rada Gminy uchwala stawki podatków na przyszły rok. Są to dochody gminy. Jest decyzja, że nie zmieniamy wysokości podatków na 2014 rok, nie ulegną zmianie w stosunku do tego roku. Podatek rolny ustalany jest w oparciu o cenę żyta.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9b)
Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 222/XXVII/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014r – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący poinformował, że zaproponowane stawki są na poziomie 2013 roku. Ministerstwo sugeruje max stawki, których gmina nie może przekroczyć, natomiast Rada Gminy może przyjąć niższe (odczytanie stawek proponowanych przez Ministerstwo Finansów-jak w załączeniu).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję p. Łapeta stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9c)
Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 223/XXVII/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014r – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący odczytał max stawki proponowane przez Ministerstwo Finansów (jak w załączeniu).
Wójt dodał, że na ogólny budżet gminy składają się m.in. wpływy z podatków lokalnych, które stanowią ok. 13% budżetu.
Przewodniczący nadmienił, że stawki w naszej gminie od środków transportowych są mniejsze niż proponowane przez Ministerstwo. Te propozycje były omawiane na komisjach.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10
Koza S.-odczytał projekt uchwały Nr 224/XXVII/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.
Łapeta J.- projekt tej uchwały był omówiony na komisjach. Uchwała dotyczy odpłatności za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa.
Wiśniewski L.- dzisiaj podpiszemy porozumienie, a w uchwale jest mowa o odpłatności za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013r, czy prawo dopuszcza podejmowania takich uchwał wstecz?
Wójt- wiąże się to z tym, że odmówiliśmy zapłacenia ale po opinii RIO jest, że musimy jednak zapłacić i podejmujemy taką uchwałę, za to co nie zapłaciliśmy. Wiśniewski L.- czyli podejmujemy uchwałę wstecz?. Jeśli Rada nie podejmie tej uchwały, to co wtedy będzie, bo zapłaciliśmy już ? Tak powiedziała p. Skarbnik.
Wójt- ale dotyczyło to 2012 roku, a ta uchwała dotyczy 213 roku.
Wiśniewski L.- ja będę przeciw, bo są gminy które nie płacą.
Wójt- dlaczego my jako gmina też jesteśmy przeciw, bo jeśli są przedszkola u nas to rodzice powinni posyłać dzieci do naszych przedszkoli. Ale prawo mówi, że mogą dzieci posyłać tam gdzie chcą, a my musimy ten pobyt w innych przedszkolach dotować- taka jest opinia RIO, że jest to nasz obowiązek.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowało 6 radnych,
- przeciwnych – było 5 radnych,
- 1 radny wstrzymał się od głosu
- 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta – jak w załączeniu.
ad.pkt.11a)
Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 225/XXVII/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.11b)
Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 226/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej – do projektu uchwały uwag nie było.
Wójt- jest prowadzony ogólnopolski program ograniczenia emisji dotyczący ochrony środowiska. Gmina powinna przystąpić do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dlatego proszę by tę uchwałę podjąć.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.12
Wójt odpowiedział na zapytania radnego Wiśniewskiego i poinformował zebranych o swojej działalności międzysesyjnej j.n.:
- jeśli chodzi o uruchomienie poczekalni PKP w Rzerzęczycach, to czekam na odpowiedź od PKP, taka sama sytuacja dotycząca odzyskania odsiewki z podkładów, również czekam na odpowiedź.
- ostatnia sesja była 8 października, moja działalność to pełnienie funkcji kierownika Urzędu Gminy. W tym okresie skończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest raz na cztery lata. Nie wiemy jakie będą efekty tej kontroli, wyniki są upubliczniane.
- Wójt poinformował, że brał udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich , do których należy 800 gmin (na 2.500 gmin w Polsce). Ostatnio były ostre dyskusje z p. Minister od dzielenia środków unijnych i V-ce Minister Rolnictwa, ponieważ z informacji wynika że zapomniano o wsi, a 40% mieszkańców naszego kraju mieszka na wsiach.
- Cały czas są kontakty i wyjazdy do urzędów Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w różnych sprawach, podpisywaniu różnych dokumentów. Gmina nie ma nadzoru z tytułu powiatu czy województwa, sama podejmuje uchwały i stanowi prawo lokalne. Szukamy różnych źródeł pozyskiwania środków razem z p. Skarbnik.
- Razem z p. Skarbnik przeanalizowaliśmy zgłoszone zadania sołectw do budżetu gminy na 2014rok. Do końca roku Rada musi przyjąć budżet, a jego projekt będzie przedstawiony RIO jak i radnym do 15 listopada.
- oddaliśmy do użytku budynek w Zdrowej dla GOPS, którego kierownikiem jest p. Zbigniew Wawrzyniak. Dogrywamy dojazdy do tego ośrodka dla mieszkańców w te dni, w które są np. wypłacane zasiłki.
- Trwają prace nad opracowaniem Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Ponieważ nie było pytań do Wójta przewodniczący podziękował Wójtowi za przekazaną informację i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
ad.pkt.13
Przewodniczący Rady w imieniu radnego Wilka Andrzeja (Stowarzyszenie Jedność w Działaniu) zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w VI Turnieju Piłki Nożnej Halowej Sołectw o Mistrzostwo Gminy Kłomnice, który to odbędzie się dnia 8 grudnia 2013r w hali Z.S. w Kłomnicach.
Sołtysi otrzymali takie zaproszenia wraz z regulaminem.
Wójt dodał, że w regulaminie tym nie ujęto, że wymagane są badania lekarskie dla tych, którzy chcą uczestniczyć w tym turnieju.
Wójt poinformował zebranych na sali zachęcając jednocześnie do uczestnictwa , że zaczynają się zawody ptactwa egzotycznego, impreza bardzo ciekawa od piątku do niedzieli na hali sportowej w Kłomnicach, gdzie można zobaczyć wiele gatunków tych ptaków i ich posłuchać.
Radny Matuszczak Stanisław w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice zapoznał obecnych z wynikami zakończonego turnieju sołectw w strzelaniu i piłce siatkowej, który odbył się 10 listopada w hali sportowej w Kłomnicach. Ogółem wzięło w nim udział 10 sołectw.
Przewodniczący Rady podziękował za te informacje podkreślając, że jest to pozytywne, że stowarzyszenia podejmują takie konkursy.
Wójt zaprosił jeszcze do wzięcia udziału w rozpoczynającym się turnieju w dniu 22 listopada piłki halowej nożnej w Karczewicach.
Przewodniczący poinformował, że Rada będzie jeszcze podejmowała dwie uchwały dotyczące skarg ale bez udziału obserwatorów. Podziękował wszystkim przybyłym na sesję i ogłosił 5 min. przerwę, po której ponownie zaprosił o przybycie samych radnych .
Po przerwie ad.pkt. 14a)
W tej części obrad wziął udział zaproszony p. Zasępa A., który złożył skargę na Kierownika GOPS w Kłomnicach.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni zapoznali się dokładnie ze sprawą na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. P. Zasępa na pismo informujące o terminie sesji złożył dodatkowe pismo, że podtrzymuje swoje stanowisko.
Przewodniczący zwrócił się do p. Zasępy z pytaniem, czy chce do skargi jeszcze coś wnieść bądź ją uzupełnić?
p. Zasępa A. odpowiedział, że podtrzymuje swoje skargi bo były wystąpienia radnych przeciwko jego rodzinie (radnych miejscowych nazwał szkodnikami, ponieważ ojciec jego przez 12 lat nie otrzymał przez nich renty). Dodał, że Kierownik GOPS w dalszym ciągu jest bezczynny.
Przewodniczący poinformował, że Rada otrzymała odpowiedź wyjaśniającą od Kierownika GOPS w Kłomnicach na zarzuty zawarte w skardze i odczytał przygotowany projekt uchwały Nr 227/XXVII/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS w Kłomnicach, uznający skargę za nieuzasadnioną.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, dlatego przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący poinformował p. Zasępę, że Rada uznała jego skargę na Kierownika GOPS w Kłomnicach za nieuzasadnioną jednogłośnie i przeszedł do kolejnej skargi na Wójta Gminy Kłomnice złożoną przez p. Zasępę H.(ojca p. A. Zasępy) zwracając się z zapytaniem, czy posiada pełnomocnictwo ojca w tej sprawie.
p. A. Zasępa odpowiedział, że ma ustne takie upoważnienie od ojca.
Przewodniczący poinformował, że jeśli nie ma pisemnego upoważnienia nie może reprezentować strony, dlatego musi opuścić posiedzenie Rady, co p. A. Zasępa uczynił.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 228/XXVII/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice wg. której Rada uznaje ją za nieuzasadnioną (uchwała dotyczyła skargi w sprawie przeprowadzonego scalenia w 2005r w Rzerzęczycach, które to przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Częstochowie ).
Nastąpiło głosowanie;
za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
Ponieważ nie było więcej spraw przewodniczący zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Kłomnice.