artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2013r.
 
II kwartał 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 219 641,45 zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 1 673 372,21 zł.  W II kwartałach osiągnięto dochody w wysokości 19 248 796,96 zł (planowane na rok 2013 40 564 978,93  zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 18 029 155,51 zł (planowane na rok 2013 42 238 351,14 zł).
W II kwartałach 2013r. spłacono kredyty na kwotę 1 303 623,92 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013r. wyniosło 14 410 175,98 zł, co stanowi 35,5% planowanych dochodów ogółem.