artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013r.o wyadniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kłomnice, dnia 2013-12-04

 

GKIO-OŚ.6220.20.2012

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 04.12.2013r.

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Wójt Gminy Kłomnice

 

zawiadamia

 

 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205,  w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku  w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od 7:30 do 15:00, a także wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 205 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając