artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 2.12.2013r.


OBWIESZCZENIE

 

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

 

Z DN. 2 grudnia 2013r.

 

  

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

 

że na wniosek Pana mgr inż Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „WODNIK”, ul. Pogodna 16, 42-213 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, do realizacji na działkach nr ewid. 350/1, 350/2, 352, obr. Chorzenice, w celu podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Letniskowej 1.

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.