artykuł nr 1

Uchwała nr 233/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

 

Uchwała Nr 233/XXVIII/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art.35 ust.1,art.48 ist.1,w związku z art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.),po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice.
Rada Gminy Kłomnice uchwała co następuje:
§ 1. Uchwalić Statuty Sołectw:
1) Adamów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Bartkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Chmielarze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4) Chorzenice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Garnek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Karczewice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Kłomnice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Kuźnica w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9) Konary w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10) Lipicze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
11) Michałów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
12) Michałów Rudnicki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
13) Nieznanice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
14) Niwki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
15) Pacierzów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
16) Rzeki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
17) Rzerzęczyce w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
18) Skrzydlów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
19) Śliwaków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
20) Witkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
21) Zawada w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
22) Zdrowa w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
23) Zberezka w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 23/III/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw w Gminie Kłomnice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki:
Załącznik od nr 1 do 23MB