artykuł nr 1

Uchwała nr 199/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

 Uchwała Nr 199/XXIV/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 4.07.2013r

 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 155/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r. w sprawie Budżetu Gminy na 2013 rok .
§ 1
W związku z:
- przeprowadzonym przetargiem oraz zmianą decyzji WFOŚiGW o dotację na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku adaptowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, Gmina Kłomnice, przy ul. Strażackiej 34" należy dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 46 033,00 zł,
- zamiarem zwiększenia kwoty emisji obligacji w 2013 roku i przeznaczenia jej na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów,
- bieżącą realizacją, dokonuje się zmian w budżecie.
 
§ 2
 
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie  dochodów   46 033,00 zł
- zwiększenie  wydatków    12 966,18 zł
- zwiększenie przychodów   1 200 000,00 zł
- zwiększenie rozchodów   1 141 000,82 zł
 
§ 3
 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
„Ust. 2 Par.3 uchwały Nr 155/XX/2012 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt w wysokości 1 732 371,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)  emisja papierów wartościowych   1 478 222,39 zł
b)  zaciągniętych pożyczek   254 149,00 zł.”
 
„Ust. 3 Par.7 uchwały Nr 155/XX/2012 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 4 000 000,00 zł,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 3 000 000,00 zł,
c)  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - w 2013 roku 6 272 135,61 zł,
 - w 2014 roku 1 169 681,00 zł,
 - w 2015 roku 1 083 477,00 zł,
d)  na sfinansowanie planowanego deficytu
 - w 2013 roku 1 732 371,39 zł,
 - w 2014 roku 1 830 319,00 zł
 - w 2015 roku   916 523,00 zł.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1155 KB