artykuł nr 1

Uchwała nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

UCHWAŁA Nr 198/XXIV/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 4 lipca 2013 roku
 
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami),
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Gmina Kłomnice wyemituje 11.700 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 11.700.000 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2
 
Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2015.
 
 §3
 
1.  Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1)   Seria A13 o wartości 400 000 zł
2)   Seria B13 o wartości 500 000 zł
3)   Seria C13 o wartości  1 500 000 zł
4)   Seria D13 o wartości  1 600 000 zł
5)   Seria E13 o wartości 1 900 000 zł
6)   Seria F13 o wartości  400 000 zł
7)   Seria G13 o wartości 400 000 zł
8)   Seria A14 o wartości  1 500 000 zł
9)   Seria B14 o wartości  1 500 000 zł
10) Seria A15 o wartości    2 000 000 zł
2.  Emisja obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13 zostanie przeprowadzona w 2013 roku. Emisja obligacji serii A14 i B14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji A15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
3.  Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4.  Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kłomnice.
 
§ 4
 
1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1)   w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
2)   w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,
3)   w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,
4)   w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,
5)   w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E13,
6)   w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F13 oraz serii A14,
7)   w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G13 oraz serii B14,
8)   w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A15.
2.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3.  Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 5
 
1.  Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3.  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4.  Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5.  Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 
§ 6
 
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kłomnice w latach 2013-2025.
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta do:
a)  zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b)  dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c)  wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.