artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2012.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2012 zostało przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice .

Do dnia 02.04.2012r do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:

  1. Stowarzyszenie „GRUSZKA” Rzerzęczyce;
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowa;
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce;
  4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice;
  5. Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu ”- Zawada;
  6. Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie;
  7. Akademia Sportowo - Rekreacyjna „OKINAWA UECHI- RYU”;
  8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach;
  9. Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice.

Po sprawdzeniu ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, że do dalszej procedury konkursowej przechodzą wszystkie oferty, ponieważ wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu.:


Wyniki konkursu:

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji
1. Stowarzyszenie „Gruszka” Rzerzęczyce 2.800
2. Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowa 1.000
3. Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce 1.000
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice 46.700
5. Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu” Zawada 4.000
6. Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie 1.500
7. Akademia Sportowo - Rekreacyjna „OKINAWA UECHI- RYU” 1.000
8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach 1.000
9. Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice 1.000