artykuł nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice zostało przeprowadzone w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2012r.

Do dnia 21.03.2012r do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta złożona przez:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Kłomnicach, ul. Strażacka 18, 42-270 Kłomnice.

Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta przechodzi do dalszej procedury konkursowej, ponieważ spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Wyniki konkursu:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznanej dotacji


1

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Kłomnicach, ul. Strażacka 18 6.000