artykuł nr 1

Zarządzenie nr 149/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2012

OR.0050.149.2012
ZARZĄDZENIE NR 149/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje :
§ 1. Powierza się Panu Zbigniewowi Wawrzyniakowi pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 
§ 2. Upoważnia się Pana Zbigniewa Wawrzyniaka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.