artykuł nr 1

Zarządzenie nr 146/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2012

 

OR.0050.146.2012
Zarządzenie Nr 146/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2012r
 
 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011r. W sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2012 rok oraz na podstawie art.257 i 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku,
Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012 rok jak w załączniku nr 1.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1120 KB