artykuł nr 1

Zarządzenie nr 134/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2012r

 OR.0050.134.2012

Zarządzenie Nr 134/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.11.2012r
 
 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.
 
 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 133/2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie zarządza się, co następuje:
§ 1
1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2012 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2012 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 217 884,80
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1142 KB
Załącznik nr 1142 KB