artykuł nr 1

Zarządzenie nr 133/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2012r

 OR.0050.133.2012

Zarządzenie Nr 133/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.11.2012r
 
 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.
 
 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2012 rok oraz na podstawie art.257 i 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku,
Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W związku z pismami Wojewody Śląskiego:
- Nr FBI.3111.229.8.2012 z dnia 06.11.2012r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2012 rok o kwotę 24 142,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Nr FBI.3111.350.4.2012 z dnia 15.11.2012r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2012 rok o kwotę 243 682,00zł. przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych,
- Nr FBI.3111.13.84.2012 z dnia 15.11.2012r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2012 rok o kwotę 900,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- Nr FBI.3111.390.3.2012 z dnia 15.11.2012r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2012 rok o kwoę 755,20zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
oraz z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012 rok jak w załączniku nr 1.
§ 2
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 217 884,80
- zmniejszenie wydatków 217 884,80
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1127 KB