artykuł nr 1

Zarządzenie nr 132/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2012

 OR.0050.132.2012

Zarządzenie Nr 132/2012
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30. 11.2012
 
w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Kłomnice pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz.1591 ze zmianami), art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
§1
1.   Wójt Gminy Kłomnice może udzielać pożyczek stowarzyszeniom mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Kłomnice na ich wniosek, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
2.   Pożyczkobiorcą może zostać wyłącznie podmiot formalnie zarejestrowanych jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.   Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cel określony w §1 pkt. 1 zarządzenia.
4.   Pożyczki udzielane są ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
5.   Łączna kwota udzielonych pożyczek nie może przekraczać kwoty określonej w budżecie Gminy na dany rok.
6.   Wójt Gminy Kłomnice udzielając pożyczki zawiera z pożyczkobiorcą umowę, ustalając w szczególności wielkość udzielonej pożyczki, raty i terminy spłat poszczególnych rat, a także formę zabezpieczenia spłat pożyczki.
7.   Pożyczka jest nieoprocentowana.
8.   Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
9.   Wzór wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
10. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§2
1.   Kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej na realizację projektu refundacji ze środków zewnętrznych.
2.   W przypadku otrzymania refundacji przed upływem terminu spłat pożyczki, Pożyczkobiorca winien spłacić pożyczkę do budżetu Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania refundacji na rachunek bankowy.
3.   Pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.
§3
1.   Do wniosku o przyznanie pożyczki wymagane jest przedłożenie:
1)   aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
2)   aktualnego statutu Wnioskodawcy,
3)   potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pożyczki wraz z kopią wniosku złożonego do Instytucji Zewnętrznej współfinansującej zadanie.
2.   Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty na których ciążą nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Kłomnice.
§4
1.   W celu dokonania oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia powołuje się Komisję w składzie:
1)   Zastępca Wójta
2)   Skarbnik
3)   Pracownik zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi – członek
2.   Do zadań Komisji, o której mowa w ustępie 1 należy:
1)   sprawdzenie zgodności formalnej wniosku z niniejszym zarządzeniem,
2)   analiza i ocena wiarygodności Wnioskodawcy,
3)   opiniowanie działalności Wnioskodawcy na podstawie oceny jego dotychczasowej współpracy z Gminą,
4)   ocena merytoryczna wniosku,
5)   przedstawienie Wójtowi opinii w sprawie wniosku wraz z propozycją ewentualnych warunków udzielenia pożyczki.
3. Opinia powinna zawierać propozycję w przedmiocie ewentualnego udzielenia albo nieudzielenia pożyczki, a w przypadku udzielenia pożyczki-proponowaną kwotę  wraz z podaniem pozostałych istotnych warunków przyszłej umowy pożyczki.
 4. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Wójt.
 5. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§5
1.   Pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu.
2.   Koszty manipulacyjne związane z udzieleniem pożyczki pokrywa Pożyczkobiorca.
3.   Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania pożyczki.
4.   Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli Gminy lub podmiotów przez Gminę upoważnionych oraz innych instytucji publicznych uprawnionych do kontroli.
5.   Jeżeli Pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub części na cel niezgodny z zawartą umową, kwota pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu. Kwotę wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami należy zwrócić na rachunek budżetu Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia Pożyczkodawcy wezwania do zwrotu.
6.   W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następnego po terminie płatności do dnia zwrotu.
7.   Gmina odmawia przyznania pożyczki lub wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku ujawnienia istotnych nieprawidłowości w złożonych dokumentach.
§6
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.