artykuł nr 1

Zarządzenie nr 130/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2012

 

OR.0050.130.2012
ZARZĄDZENIE Nr 130 /2012
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 12 listopada 2012 r.
 
w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kłomnice
 
Na podstawie: art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), art. 16 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 ze zm.) § 4 pkt. 1 lit. d oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415) i Zarządzenia Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego systemu syren alarmowych, organizuje się na terenie Gminy Kłomnice System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej „SWO".
§ 2
SWO jest elementem powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.
§ 3
Organizacja, sposób działania oraz zasady Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Kłomnice (SWO) stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4
Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej działalności, a mających związek z wystąpieniem zagrożeń, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.
§ 5
Wykonanie zarządzania powierzam Inspektorowi ds. OC i wojskowości
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1245 KB