artykuł nr 1

Uchwała nr 150/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012

 

Uchwała Nr 150/XIX/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 3 grudnia 2012 r.
 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (Monitor Polski z 2012r., poz. 587), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. ( Monitor Polski z 2012r., poz. 743) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  661,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 062,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 274,00 zł 
2) równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Dopuszczalna masa całkowita 
2 osie 

Nie mniej niż 

Mniej niż 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne 
Inny system zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 
12 
15 i więcej 
15 
1 456,00 
1 588,00 
1 853,00 
1 987,00 
 
 
 
3 osie 
 
Stawka podatku w złotych 
12 
23 i więcej 
23 
1 853,00 
1 987,00 
2 250,00 
2 385,00 
 
 
4 osie i więcej 
Stawka podatku w złotych 
12 
29 i więcej 
29 
2 248,00 
2 385,00 
2 865,00 
2 865,00 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 390,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 
2 osie 
Nie mniej niż 
Mniej niż 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne 
Inny system zawieszenia osi 
Stawka podatku w złotych 
12 
31 i więcej 
31 
1 853,00 
1 987,00 
1 987,00 
2 265,00 
 
3 osie i więcej 
Stawka podatku w złotych 
12 
40 i więcej 
40 
1 987,00 
2 515,00 
2 271,00 
2 977,00 
4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy   661,00 zł 
5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
1 oś 
Nie mniej niż 
Mniej niż 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne 
Inny system zawieszenia osi 
Stawka podatku w złotych 
12 
25 i więcej 
25 
795,00 
923,00 
923,00 
1 061,00 
 
2 osie 
Stawka podatku w złotych 
12 
38 i więcej 
38 
1 189,00 
1 513,00 
1 700,00 
2 237,00 
 
3 osie i więcej 
Stawka podatku w złotych 
12 
38 i więcej 
38 
1 580,00 
1 975,00 
1 712,00 
2 107,00 
6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 
Mniej niż 30 miejsc 
Równej lub więcej niż 30 miejsc 
Stawka podatku w złotych 
1 391,00 
1 870,00 
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 82/XI/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice. 
§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. 
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.