artykuł nr 1

Uchwała nr 144/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2012

 

Uchwała NR 144/XVIII/2012
RADY GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 23.10.2012 r.
 
W sprawie zmiany uchwały nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.
 
Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
§1
W uchwale nr 302/XXXIII/06 z dnia 24. 07. 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki:
Załącznik nr 114 KB