artykuł nr 1

Uchwała nr 141/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

Uchwała 141/XVII/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.09.2012r
 
w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje
§ 1
Dokonuje się zmiany uchwały Nr 111/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012 r polegającej na zastąpieniu zapisu zawartego w par.1 zapisem:
Udziela się z budżetu Gminy Kłomnice na 2012 rok pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na wspólne sfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 1029 S DK91-Kłomnice-Pacierzów-Karczewice-Garnek w km. 0+612-2+987 (odc. Bartkowice-Pacierzów) i w km 5+850-6+553 (odc. w m. Karczewice)”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.