artykuł nr 1

Uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2012

 

Uchwała Nr 140/XVII/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.09.2012r
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2012–2015 oraz załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2027 do Uchwały Nr 97/XII/2011 z dnia 29.12.2011 otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice.
§ 2
Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 do Uchwały Nr 97/XII/2011 z dnia 29.12.2011 otrzymuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012-2015 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 377 KB
Załącznik nr 1264 KB